Hoe lang kan therapie duren?

Wat de duur van uw therapie betreft is een en ander afhankelijk van de overeengekomen doelstelling(en) en de problematiek.

De frekwentie varieert van 1 x per week tot 1 x per twee weken waarbij de gespreksduur 60 minuten bedraagt. In sommige gevallen adviseer ik 90 minuten afhankelijk van diagnostiek en behandelplan.

Soms zijn enkele gesprekken voldoende en kunt u verder uw eigen weg vinden maar vaker is er een therapieduur van enkele maanden en soms één of meerdere jaren nodig bij langerbestaande problematiek (persoonlijkheidsporblematiek).

Het gemiddeld aantal gesprekken varieert tussen de 20 á 40. Ook maak ik regelmatig een video-opname tijdens het gesprek wat de zorgvuldigheid waarmee het therapeutisch proces verloopt ondersteunt. Ik kan dan specifieke momenten tijdens het gesprek opnieuw bekijken. Uiteraard vindt opname ALLEEN plaats als u hiervoor UW TOESTEMMING - schriftelijk - verleend. Op het inchrijfformulier kunt u uw toestemming ja/nee aangeven.

Er is een begin en een einde aan uw therapie. Het einde wordt gaandeweg duidelijker, gebeurt nimmer abrupt of voor u onverwacht.

Vragenlijst: bij start van de therapie en bij het afsluiten van de therapie wordt vanuit overheidswege en zorgverzekeraar om onderzoek verzocht om een meting van de klachten te verrichten zodat men de effectiviteit van de verschillende soorten therapieën kan onderzoeken. (per praktijk) Daarvoor zal u gevraagd worden om een korte klachtenlijst in te willen vullen die u per e-mail toegezonden zal worden en geanonimiseerd aangeleverd wordt. Bij het weigeren van deze aanlevering kan ik u geen verzekerde zorg verlenen. Mocht u hiertegen BEZWAAR hebben geeft u dit svp aan.

Er vindt dossiervorming plaats tijdens de therapie. Dossiers worden volgens de geldende regel 15 jaar bewaard tenzij u wilt dat uw dossier vernietigd wordt en mij daarvan schriftelijk in kennis stelt.

Uw dossier bestaat o.a. uit corresondentie met uw huisarts, verwijsbrief van uw huisarts, afgenomen testmateriaal, afgenomen vragenlijsten, copie van identiteitsbewijs en verzekeringsbewijs, indicatieschrijven, persoonlijke aantekeningen van de sessies.

Tijdens een intervisie-overleg (indien de therapeut vastloopt of vragen over de therapie wil voorleggen aan collegae) is het een vanzelfsprekendheid dat men nimmer namen van patiënten noemt.