Verwijsbrief en tarieven SGGZ

VERGOEDING kosten psychotherapie = S-GGZ en psychologische begeleiding.

De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw Zorgverzekering.

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars over het jaar 2017 voor gespecialiseerde zorg in de 2e lijn.

Met sommige vezekeraars ook voor de generalistische ggz.

DSW - VGZ/IZZ/IZA/UMC/Univé/VGZ/Cares - Menzis/Anderzorg - Multizorg/ONVZ/ASR/ENO/OWM/Caresco/IAK/Aevita -Zilveren Kruis/Achmea/OZF/Interpolis/FBTO/Volmachten-Nedasco/IAKAevita. (kort samengevat overzicht)

 

Gespecialiseerde Psychotherapeutische zorg = G-GGZ (2e lijn).

Checklist verwijsbrief door uw huisarts:

Om voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat uw huisarts u doorverwijst

* door middel van een ondertekende en gestempelde verwijsbrief

* gegevens met AGB code van huisarts

* volledige gegevensvan u als patiënt(e) NAW

* korte omschrijving van de reden van verwijzing naar de tweede lijn = specialistische GGZ /de SGGZ.

* de reden van verwijzing kan omschreven worden als het vermoeden van een DSM 5 diagnose waarvoor  

specialistische GGZ vereist is.

* De exacte diagnose hoeft niet door de huisarts te worden vastgesteld. Dit doet in uw geval de specialist in de 2e lijn

waarnaar de huisarts verwezen heeft.

De tarieven voor behandelingen die vallen onder de verzekerde zorg zijn door de Zorgverzekeraars vastgelegd in een door de behandelaar met de zorgverzekeraar afgesloten contract.

De vergoeding voor de therapie (face-to-face tijd en indirecte tijd) vindt plaats middels een zogenaamde DBC-factuur. Dit is een digitaal verzonden factuur die bij uw zorgverzekeraar wordt aangeleverd en waarop zeer beknopt uw diagnose vermeld wordt.

Uw diagnose is privacy gevoelige informatie waarmee ik zo zorgvuldig als mogelijk omga.

In deze dbc factuur wordt tijd geschreven die besteed wordt aan het contact met u in directe (face-to-face) en indirecte vorm (verslagen, brief, telefonisch contact etc) De factuur wordt door mij aangeleverd.

 U heeft op jaarbasis een eigen risiko afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Dit jaarlijks eigen risiko zal de verzekeraar bij u in rekening brengen en geld voor alle door u gemaakte ziektekosten in het betreffende jaar.

Ook is er onverzekerde zorg  in 2016 OVP genoemd (zie hieronder beschreven) in 2017 OZP genoemd.

Sinds januari 2013 worden bepaalde problemen niet langer vergoed door de zorgverzekeraar; de zogenaamde niet

verzekerde zorg: ik kan u hierover informatie verstrekken.

 

In 2017 geldt voor niet verzekerde hulp het Tarief van € 120,00 per sessie van 60 minuten.

Voor cliënten die zelf voor de behandeling willen betalen geldt ook in mijn praktijk het bovenstaande tarief voor 60

minuten face-tot-face tijd.

Een aantal verzekeringen biedt via de aanvullende verzekering weer mogelijkheid tot een tegemoetkoming in deze kosten. Dit

dient door u zelf nagevraagd en onderzocht te worden daar dit zeer verschillend kan liggen per verzekeraar en per polis.

Betalingsvoorwaarden:

Hierbij hanteer ik de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd door de beroepsvereniging www.LVVP.nl onder

betalingsvoorwaarden vrijgevestigde psychotherapeuten.

Afmelding graag tijdig (2 tussenliggende werkdagen) zodat ik mijn agenda anders kan inordenen.

Indien u om welke reden dan ook de therapie moet afzeggen, verzoek ik u dit ruim 2 dagen voor de geplande afspraak te doen.

De kosten zullen anders aan u doorberekend worden en bedragen € 75,00 voor een geplande gespreksduur van 60 minuten. Door

uw zorgverzekeraar worden niet nagekomen afspraken niet vergoed.