Verwijsbrief en tarieven SGGZ

VERGOEDING kosten psychotherapie = S-GGZ en psychologische begeleiding.

De behandeling wordt vergoed vanuit het basispakket van uw Zorgverzekering.

Ik heb contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars over het jaar 2017 voor gespecialiseerde zorg in de 2e lijn.

Met sommige vezekeraars ook voor de generalistische ggz.

DSW - VGZ/IZZ/IZA/UMC/Univé/VGZ/Cares - Menzis/Anderzorg - Multizorg/ONVZ/ASR/ENO/OWM/Caresco/IAK/Aevita -Zilveren Kruis/Achmea/OZF/Interpolis/FBTO/Volmachten-Nedasco/IAKAevita. (kort samengevat overzicht)

 

Gespecialiseerde Psychotherapeutische zorg = G-GGZ (2e lijn).

Checklist verwijsbrief door uw huisarts:

Om voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking te komen is het noodzakelijk dat uw huisarts u doorverwijst door middel van een ondertekende en gestempelde verwijsbrief waarin

* gegevens met AGB code van huisarts

* volledige gegevensvan u als patiént(e) NAW

* reden van verwijzing naar de tweede lijn worden vermeld - specialistische GGZ /de SGGZ.

* de reden van verwijzing kan kort omschreven worden als het vermoeden van een DSM 5 diagnose waarvoor specialistische GGZ vereist is.

* De exacte diagnose hoeft niet door de huisarts te worden vastgesteld. dit doet in uw geval de specialist in de 2e lijn waarnaar de huisarts verwezen heeft.

 

De tarieven voor behandelingen die vallen onder de verzekerde zorg zijn door de Zorgverzekeraars vastgelegd in een door de behandelaar met de zorgverzekeraar afgesloten contract en bedraagt een bepaald door de zorgverzekeraar vastgesteld percentage van het door de zorgautoriteit geadviseerd tarief.

Deze vergoeding voor de totale therapie/handelingen vindt plaats middels een zogenaamde DBC-factuur. Dit is een digitaal verzonden factuur die bij uw zorgverzekeraar wordt aangeleverd en waarop zeer beknopt uw diagnose vermeld wordt.

Uw diagnose is privacy gevoelige informatie waarmee ik zo zorgvuldig als mogelijk omga. In deze dbc factuur wordt tijd geschreven die besteed wordt aan het contact met u in directe en indirecte vorm (verslagen, brief etc) De factuur wordt door mij aangeleverd.

 

U heeft op jaarbasis een eigen risiko afgesloten met uw zorgverzekeraar.

Dit jaarlijks eigen risiko zal de verzekeraar bij u in rekening brengen.

Ook is er onverzekerde zorg  in 2016 OVP genoemd (zie hieronder beschreven) in 2017 OZP genoemd.

Sinds januari 2013 worden bepaalde problemen niet langer vergoed door de zorgverzekeraar; de zogenaamde niet verzekerde zorg: hieronder wordt verstaan dat er stoornissen en problemen zich kunnen voordoen die bij het leven zelf horen en binnen de "participatiemaatschappij" zelf opgelost kunnen worden (Nederlandse zorgautoriteit) aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, ouder-kindproblemen, antisociaal gedrag bij volwassenen-kind of adolescent, rouwreactie, studie- en beroepsproblemen, identiteitsproblemen, religieus of geestelijk probleem, acculturatie en levensfase probleem.

In 2017 geldt voor niet verzekerde hulp het Tarief Overig (zorg) Product OZP.

Het maximum OZP-tarief voor de prestatie "ozp niet basispakketzorg consult" vastgesteld door de NZa bedraagt voor 2017

                                                      € 98,00 per sessie van 45 minuten.

Voor cliënten die zelf voor de behandeling willen betalen geldt ook in mijn praktijk het bovenstaande NZa-tarief voor 45 minuten

Een aantal verzekeringen biedt via de aanvullende verzekering weer mogelijkheid tot een tegemoetkoming in deze kosten. Dit dient door u zelf nagevraagd en onderzocht te worden daar dit zeer verschillend kan liggen per verzekeraar en per polis.

Betalingsvoorwaarden:

Hierbij hanteer ik de betalingsvoorwaarden zoals deze zijn vastgelegd door de beroepsvereniging www.LVVP.nl onder betalingsvoorwaarden vrijgevestigde psychotherapeuten.

Afmelding binnen 48 uur

Indien u om welke reden dan ook de therapie moet afzeggen, verzoek ik u dit ruim één werkdag voor de geplande afspraak te doen. De kosten zullen anders aan u doorberekend worden en bedragen € 75,00 voor een geplande gespreksduur van 45 minuten. Door uw zorgverzekeraar worden niet nagekomen afspraken niet vergoed.