Privacy en uw dossier.

Tijdens uw aanmelding ontvang ik uw gegevens en leg deze vast in mijn systeem.

Daarnaast vindt de vorming van een dossier plaats.

Hierin worden velerlei zaken bewaard zoals uw inschrijfformulier, testgegevens, indicatieverslag, correspondentie met uw huisarts,

tusentijdse aantekeningen.

Omdat het privacy gevoelige informatie is wordt hier zorgvuldig mee omgegaan en is vastgeslegd in de regels die mijn

beroepsvereniging hanteert

www.LVVP.nl onder uw rechten.

 

Soms kan het het voor mij nodig zijn om het beloop van de therapie te evalueren en te bespreken met een collega.

Dit is ook iets wat een wezenlijk onderdeel vormt om de kwaliteit van het werk te bewaken.

Het is een ethische gewoonte om nimmer de naam van een patiënt die besproken wordt te noemen.

Daarnaast wil ik u er op wijzen dat het verplicht is gesteld door de Nederlandse zorgautoriteit NZa om een dossier bij te houden

en gedurende 15 jaar in bewaring te hebben.

Uiteraard kunt u mij schriftelijk verzoeken om na afloop van de therapie al uw gegevens te vernietigen, dit is uw recht als patiënt.

Uw rechten zijn vastgelegd en te vinden onder

info@patiëntenfederatie.nl